Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Włącz powiadomienia Web Push

BIP - Urzędu Gminy w Sobkowie

Czy chciałbyś otrzymywać powiadomienia z tej strony?

Menu wysuwane
Herb podmiotu Urzędu Gminy w Sobkowie Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa ARCHIWUM Archiwum lata 2012 i 2014 Aktualności - rok 2013 Przetargi i Ogłoszenia Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem, bieżące, menu 90 - BIP - Urząd Gminy w Sobkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem

Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem

Obwieszczenie - Wójt Gminy Sobków zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Inwestora - Adriana Kuchty zam. w Chęcinach wydał w dniu 31.10.2012 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOŚiGM.6220.4.2012 przedsięwzięcia pn: Budowa  budynku  usługowo  -  handlowo  -  garażowo  -  mieszkalnego"   realizowanego  w obrębie gruntów miejscowości Miąsowa gmina Sobków na działce o nr ewid. 47/2


Gmina Sobków zwana dalej „Zamawiającym" zaprasza do złożenia ofert na odśnieżanie i likwidację śliskości zimowej dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Gminy Sobków.


Zapytanie ofertowe o wartości do 6 tys. euro na wykonanie zamówienia na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Sobków


Zapytanie ofertowe o wartości do 14 tys. euro na Wykonanie chodników i utwardzenie placu - czytaj

Przedmiot zamówienia:

1) Remont chodnika przy ulicy Źródłowej w Sobkowie - zgodnie z załączonym przedmiarem robót

i kosztorysem ofertowym

2) Przebudowa drogi gminnej  w Staniowicach (położenie chodnika) - zgodnie z załączonym

przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym

3) Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy w Starych Kotlicach- zgodnie

z załączonym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym


Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane "Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych w 2012 roku "


 

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej obręb Brzegi


Obwieszczenie - Udział społeczeństwa w postępwaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczacego "Budowa dwóch budynków kurników przeznaczonych do odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w granicach istniejącej fermy drobiu."


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego "Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowosści Miąsowa".


Zawiadomineie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczacej: "Przebudowy oraz remontu dróg gminnych  i wewnętrznych w 2012 roku.


 

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłozenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko dotyczące "Budowy elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy role pod nazwą elektrownia biogazowa "PRIMECO" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno,gmina Sobków,na dz.ew.nr 163"

 


 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzonenia oceny oddziaływania na środowisko,w tym sporządzenia raportu określając jego zakres o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko dotyczące "Budowy elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy role pod nazwą elektrownia biogazowa "PRIMECO" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno,gmina Sobków,na dz.ew.nr 163"

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie Oświetlenia Ulicznego w Miejscowości Miąsowa"

 


 

Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia "Budowa elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy role pod nazwą elektrownia biogazowa "PRIMECO" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno,gmina Sobków,na dz.ew.nr 163"


 

 Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane "Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych w 2012 roku "

-Ogłoszenie

-SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

-Przedmiar robót

-Kosztorys ofertowy


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Sobków z dnia 12 lipca 2012 roku  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Sobków,przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

 


 

Ponowna Informacja o wyniku postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Realizacja demontazu,transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Sobków w 2012 roku "

 


 

Zapytanie o cenę na "Remont drogi gminnej Nr 383010T Sobków Oczyszczalnia - Korytnica w km 1+527 do km 2+727


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA na "Przebudowę oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych w 2012r"


 

Regulamin odbioru odpadów zawierąjacych azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobków.


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -na "Budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu niegraniczonego na "Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejska wraz z kafejką internetową w miejscowosci Brzegi,gm.Sobków."


 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.,,Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych w 2012 roku”

-Ogłoszenie

-SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

-Przedmiar robót

-Kosztorys ofertowy


 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiacych własność Gminy,połozonych w obrębie Sobków i Nowe Kotlice.


 

Ogłoszenie o zmianie zamówienia, pn."Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny,gm.Sobkow"

Ogłoszenie o zamówieniu, pn."Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny,gm.Sobkow"

SIWZ-na realizację zadania pn."Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny,gm.Sobkow"


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi:

Realizacja demontażu,transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków w 2012 roku.

-SIWZ na realizacje demontażu,transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków w 2012 roku.

 


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Ogłoszenie  na realizację zadania pn."Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlice wiejską wraz z kafejka internetową w miejscowości Brzegi, gmina Sobków"

SIWZ,Przedmiar Ofertowy, Kosztorys na realizację zadania pn."Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlice wiejską wraz z kafejka internetową w miejscowości Brzegi, gmina Sobków" (do pobrania zip.)

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu niegraniczonego na Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokojenie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokołów Dolny.

 


 

Obwieszczenie:

Wójt Gminy Sobków informuje,że dnia 02.05.2012r. projekt decyzji o ustaleniu likalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zadaszenia na Amfiteatrze i oświetlenia terenu w miejscowości Sokołów Dolny gmina Sobków wysłano do uzgodnienia.


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont drogi gminnej nr 383033 T Brzegi- Bizoręda od km 0+000 do km 0+552"

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o wszęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zadaszenia na Amfiteatrze i oświetlenia terenu w miejscowości Sokołów Dolny gmina Sobków.

 


 

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont drogi gminnej nr 383033 T Brzegi- Bizoręda od km 0+000 do km 0+552"

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Ogłoszenie

-Specyfikacja Istotnych Warunkow zamówienia (SIWZ)- spakowana zip.

- Formularz oferty

- Oświadczenie o spełnieniu warunków

-Wykaz robót budowlanych

- Wykaz osób wraz z oświadczeniem wykonawcy dotyczących uprawnień osób wymienionych w wykazie

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępownia

-Projekt budowlany(spakowany zip.)

- Przedmiar robót(spakowany zip.)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Pozwolenie na budowę(spakowane zip.)

-Projekt umowy

- Program prac archeologicznych(spakowany zip.)

 


 

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Nowe Kotlice gm.Sobków stanowiącej własność Gminy,przeznaczonej do sprzedaży.

 


 

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Sobków gm.Sobków stanowiącej własność Gminy,przeznaczonej do sprzedaży.

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy na zakup kruszywa drogowych do remontu dróg gminnych,wewnętrznych i innych obiektów w 2012r.

 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Sobków w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobków,przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Mzurowa.

 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Sobków w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sobków,przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Korytnica.

 


 

Informacja o wyniku postępowania na zakup kruszyw drogowych na remont dróg gminnych.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokojenie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokołów Dolny.

-Ogłoszenie

-Specyfikacja Istotnych Warunkow zamówienia (SIWZ)- spakowana zip.

-Opis techniczny

-Kosztorys ofertowy,

-Przedmiar robót

-Mapa i schematy

 


 

Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowychuwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane remont drogi gminnej Nr 383003T Brzegi - Bizoręda

-Specyfikacja Istotnych Warunkow zamówienia (SIWZ) na remont drogi gminnej Brzegi - Bizoręda

-przedmiar robót na remont drogi gminnej Brzegi - Bizoręda

-kosztorys ofertowy na remont drogi gminnej Brzegi - Bizoręda

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy kruszyw do remontu dróg gminnych wewnętrznych i innych obiektów w 2012 roku.

Specyfikacja istotnychj warunków zamówienia na realizację zadania "Zakup kruszyw drogowych do remontu dróg gminnych,wewnętrznych i innych obiektów w 2012 roku"

 


 


Metryka

sporządzono
2012-10-31 przez
udostępniono
2012-10-31 00:00 przez Adam Włodarczyk
zmodyfikowano
2012-10-31 13:47 przez Włodarczyk Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3635
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.