Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9

Włącz powiadomienia Web Push

BIP - Urzędu Gminy w Sobkowie

Czy chciałbyś otrzymywać powiadomienia z tej strony?

Menu wysuwane
Herb podmiotu Urzędu Gminy w Sobkowie Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa ARCHIWUM Archiwum lata 2012 i 2014 Aktualności - rok 2013 Tablica Ogłoszeń
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Tablica Ogłoszeń, bieżące, menu 46 - BIP - Urząd Gminy w Sobkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Tablica Ogłoszeń

Tablica Ogłoszeń

Wójt Gminy Sobków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaz samochodu pożarniczego marki Żuk A- 15

Ogłoszenie

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBKÓWW związku art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 1368 z późn.zm.) ogłaszam wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 7 na terenie Gminy Sobków, których zarządzającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, zgodnie z załączonym wykazem.

 

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBKÓW postanowieniem znak BGK. 7624.6.2009-2013 z dnia 23.04.2013 r. odmówił wnioskodawcy podjęcia zawieszonego postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE KOPALNI WAPIENI JURAJSKICH „LIPA" na działce o numerze ewidencyjnym 106, w obrębie ewidencyjnym Lipa, gmina Sobków.


 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

 zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 05.03.2013r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 09.04.2013r., znak: PD/RMA/PD-459/561/04/2013 i z dnia 16.04.2013r., znak: GDDKiA-O/Ki-P-2-ek/4111-7-28a/13, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów", na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Sobków oraz gminy Jędrzejów.


 

OBWIESZCZENIE - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne pod nazwą elektrociepłownia biogazowa „PRIMECO"

 


 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne pod nazwą: ELEKTROCIEPŁOWNIA BIOGAZOWA „PRIMECO"


 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji 12 kurników do ściołowego chowu drobiu- brojlera kurzego o obsadzie początkowej 61 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 732 000 szt./cykl ( 2928 DJP ) oraz 5 124 000 szt./rok w obrębie fermy drobiu w miejscowości Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski w granicach działek o nr ew. 440/4, 440/5.


 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: produkcji brykietu na części działki 525 położonej w miejscowości KORYTNICA gmina Sobków.


Obwieszczenie - Wójt Gminy Sobków zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Inwestora - Adriana Kuchty zam. w Chęcinach wydał w dniu 31.10.2012 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOŚiGM.6220.4.2012 przedsięwzięcia pn: Budowa  budynku  usługowo  -  handlowo  -  garażowo  -  mieszkalnego"   realizowanego  w obrębie gruntów miejscowości Miąsowa gmina Sobków na działce o nr ewid. 47/2

 


 

POSTANOWIENIE

w sprawie odwieszenia postepowania administracyjnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne pod nazwą elektrownia biogazowa „PRIMECO" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno, gmina Sobków, na dz. ew. nr 1633

 


 

WÓJT GMINY SOBKÓW

zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Inwestora - Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu W. Grabowski, Z. Olesiński ul. Długa 43, 28-305 Sobków wydał w dniu 25.09.2012 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOŚiGM.6220.1.2012 przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch budynków kurników przeznaczonych do odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w granicach istniejącej fermy drobiu", realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 784, 704/1 w obrębie ewidencyjnym Sobków, gmina Sobków.


 Obwieszczenie - Udział społeczeństwa w postępwaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczacego "Budowa dwóch budynków kurników przeznaczonych do odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w granicach istniejącej fermy drobiu."


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego "Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowosści Miąsowa".


 

Obwieszczenie - udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch budynków kurników przeznaczonych do odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w granicach istniejącej fermy drobiu."


 

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłozenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko dotyczące "Budowy elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy role pod nazwą elektrownia biogazowa "PRIMECO" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno,gmina Sobków,na dz.ew.nr 163"

 


 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzonenia oceny oddziaływania na środowisko,w tym sporządzenia raportu określając jego zakres o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko dotyczące "Budowy elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy role pod nazwą elektrownia biogazowa "PRIMECO" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno,gmina Sobków,na dz.ew.nr 163"


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie Oświetlenia Ulicznego w Miejscowości Miąsowa"


 

Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia "Budowa elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy role pod nazwą elektrownia biogazowa "PRIMECO" na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźno,gmina Sobków,na dz.ew.nr 163"

 


 

Ponowna Informacja o wyniku postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Realizacja demontazu,transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Sobków w 2012 roku "

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o decyzji kończącej postepowanie o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zadaszenia na Amfiteatrze i oświetleniu terenu w miejscowości Sokołów Dolny,gmina Sobków.


Obwieszczenie-Wójt Gminy Sobków informuje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie Oświetlenia Ulicznego w msc.Miąsowa.

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny,gm. Sobków"


Informacja o wyniku postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Realizacja demontazu,transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Sobków w 2012 roku "


 

 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiacych własność Gminy,połozonych w obrębie Sobków i Nowe Kotlice.


 

Zawiadomieni o wszczęciu postepowania administracyjnego na budowe elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne w obrębie ewidencyjnym Brzeźno.

 


 

 

Raport o oddziaływaniu na środowiskon przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku usługowo – handlowo –garażowego – mieszkalnego” na działce o nr ewid.47/2 w miejscowości Miąsowa, gmina Sobków

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o wyłożeniu do publicznego wglądu Zmiany Nr 1 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium.


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 


 

Obwieszczenie:

Wójt Gminy Sobków informuje,że dnia 02.05.2012r. projekt decyzji o ustaleniu likalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zadaszenia na Amfiteatrze i oświetlenia terenu w miejscowości Sokołów Dolny gmina Sobków wysłano do uzgodnienia.

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o wszęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zadaszenia na Amfiteatrze i oświetlenia terenu w miejscowości Sokołów Dolny gmina Sobków.

 


 

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Nowe Kotlice gm.Sobków stanowiącej własność Gminy,przeznaczonej do sprzedaży.

 


 

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Sobków gm.Sobków stanowiącej własność Gminy,przeznaczonej do sprzedaży.

 


 

Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia


Ogłoszenie o przetargu samochodu pożarniczego marki Żuk A-15

 


 

Ogłoszenie - Wójt Gminy Sobków podaje do publicznej wiadomości informacje o opracowaniu projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sobków na lata 2011-2032"

 


 

Zarządzenie Wójta Gminy Sobków z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teremnie gminy Sobków w 2012 r.

- formularz konsultacji do pobrania (word)

 


 

Ogłoszenie w sprawie "korzyści i konsekwencji wynikajacych z uznania powiatu jędrzejowskiego za teren wolny od choroby Aujeszky"

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Informacja Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

 


 

Ogłoszenie

W związku z podjętą przez Radę Gminy Sobków uchwałą Nr XI/122/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków”   właściciele nieruchomości położonych w: Brzegach,   Brzeźnie,  Miąsowej,  Osowej i Sokołowie Dolnym  proszeni  są  o  składanie  wniosków  w  przedmiocie  zmiany przeznaczenia terenu  do dnia 27 lutego 2012 r.

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczengo.


 

Postanowienie - w sprawie stwierdzenia obowiązku sporzadzenia raportu na oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko.


 

 

 


 

 - Załącznik garficzny Nr 1 do Obwieszczenie NR 2/2012


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczengo.

Obwieszczenie - Wójt Gminy Sobków informuje że dnia 18.01.2012 projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej o budynek Przedszkola Samorzadowego, wysłano do uzgodnienia.


 


Metryka

sporządzono
2013-12-11 przez
udostępniono
2013-12-11 00:00 przez Adam Włodarczyk
zmodyfikowano
2013-12-11 14:55 przez Włodarczyk Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4642
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.