Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Sobkowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Wzory deklaracji i wniosków  / Wzory deklaracji i wniosków
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wzory deklaracji i wniosków Wzory deklaracji i wniosków

 

RACHUNKI BANKOWE URZĘDU GMINY W SOBKOWIE:

Należności z tytułu wpłat podatków tj. rolnego, leśnego i do nieruchomości należny dokonywać na rachunek Urzędu Gminy w Sobkowie nr konta BS Kielce o/Jędrzejów Filia Sobków:

35 8493 0004 0080 0700 0013 0007

 

Należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należny dokonywać na rachunek Urzędu Gminy w Sobkowie nr konta BS Kielce o/Jędrzejów Filia Sobków:

60 8493 0004 0080 0700 0013 0236

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA

 ------- przycisk osokizk.jpg

 I. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik .pdf)
 
 II. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (plik .doc)
 

 III. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru
       PESEL (plik .pdf)

 
 IV. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (plik .pdf)
 
 V. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (plik .pdf)
 
 VI. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy (plik .pdf)
 
 VII. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu pod wspólnym adresem (plik .pdf)
 
 VIII. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego (plik .pdf)
 
 IX. Formularz zgłoszenia pobytu stałego (plik .pdf)
 
 X. Druk pełnomocnictwa do zameldowania (plik .doc)
 
XI. Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (plik .pdf)
 
XII. Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy (plik .pdf)
 

XIII. Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny (plik .pdf)

Załącznik nr 1 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik .pdf)

Załącznik nr 2 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (plik .pdf)

Załącznik nr 3 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroczniczną na swoich urządzeniach mobilnych (plik .pdf)

Załącznik nr 4 Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka  (plik .pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku elektronicznego (plik .pdf) 

 

 XIV. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (plik .pdf)

 XV. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego(plik.pdf)

XVI. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego(plik.pdf)
 

 XVII. EWIDENCJA USŁUG HOTELARSKICH

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia (plik .doc)

 

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (gospodarstwo agroturystyczne) (plik .doc)

Załącznik nr 1 - karta informacyjna obiektu pełniącego usługi hotelarskie (gospodarstwa agroturystycznego) (plik .doc)

Załącznik nr 2 - minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów,
w których świadczone są usługi hotelasrkie (plik .pdf)

Załącznik nr 3 - karta ewidencyjna obiektu (plik .doc)

 

Druk zawiadomienia o zakończeniu świadczenia usług w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwo agroturystyczne) (plik .docx)

 

------- przycisk bppid.jpg

 I. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizaji/położeniu nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (plik .pdf)
 
 II. Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu (plik .pdf)
 
 III. Wniosek o zmienę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania
      przestrzennego (plik .pdf)
 
 IV. Wniosek o ustalenie warunków zagospodarowania terenu/lokalizaji celu publicznego
      (plik .pdf)
 
 V. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (plik .pdf)
 
 VI. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (plik .pdf)
 

VII. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej (plik .docx)

 

 VIII. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (plik .docx)

 

 IX. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/budowę/przebudowę zjazdu indywidualnego (plik .docx)

 

 X. Wniosek o wyrażenie zgody na usytuowanie ogrodzenia od strony drogi gminnej/wewnętrznej (plik .docx)

 

XI. Wniosek o wydanie zezwolenia na dysponowanie nieruchomością(plik.pdf)

 

------- przycisk gnośir.jpg

 I. Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

>>> plik .pdf <<<      >>> plik .doc (wersja edytowalna) <<<

 

 II. Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

>>> plik .pdf <<<      >>> plik .doc (wersja edytowalna) <<<

 

 III. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
    komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sobków (plik .doc)

    Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie (plik .doc)

     Załącznik nr 2 do wniosku - pełnomocnictwo (plik .doc)

 
 IV. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sobków (plik .doc)
 V. Wniosek o wykreślenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sobków (plik .doc)

 

 VI. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (plik .doc)

Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie (plik .docx)

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (plik .pdf)

Procedura udzielania zewolenia na opróżanie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (plik .doc)

 

 VII. Druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .doc (wersja edytowalna) <<<

 

 VIII. Druk oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo), przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .rtf (wersja edytowalna) <<<

 

 IX. Wniosek o wydanie opinii w sprawie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (plik .doc)

 

 X. Wniosek o udzielenie pomocy w usunięciu odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sobków na lata 2011-2032" (plik .pdf)

 

 XI. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

>>> plik .pdf <<<    >>> plik .doc (wersja edytowalna) <<<

 

 XII. Wnosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntu (plik .doc)

Karta informacyjna do wniosku (plik .doc)

Druk zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności (plik .doc)

Druk zgłoszenia zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawa własności oraz zastosowanie 99% bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawa własności (plik .doc)

 

 XIII. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej (plik .pdf)

Wykaz ras psów agresywnych (plik .odt)

 
 XIV. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (plik .docx)
 

 XV. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku (plik .doc)

 

 XVI. Druk zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa przez osobę fizyczną (plik .doc)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - dotyczy osób prawnych oraz wycinki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (plik .doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgłoszenia (plik .docx)

Druk zgody właścicela/współwłaściciela nieruchomości (plik .odt)

 

 XVII. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (plik .doc)

 

 XVIII. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (plik .doc)

 

 XIX. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru porządkowego (plik .doc)

 

XX. Wniosek o dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sobków (plik .doc)

 

XXI. Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej (plik .doc)

 

XXII. Wniosek o wydanie poświadczonej kopii Aktu Własności Ziemi (plik .doc)

 

XXIII. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (plik .doc)

 

XXIV. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (plik .doc)

 

XXV. Wniosek o wywieszenie w siedzibie Urzędu ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości celem przedłożenia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (plik .odt)

 

XXVI. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziem
(plik .doc)

 

XXVII. Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie (plik .pdf)

 
XXVIII. Wniosek o wydanie zezwolenia na dysponowanie nieruchomością (plik.pdf)

 

------- przycisk f.png

 KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

 

I. Wzory deklaracji dotyczące osób prawnych

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązująca od dnia 01.07.2019 r.

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersje edytowalna) <<<

 

Deklaracje na podatek od nieruchomości - obowiązująca do dnia 30.06.2019 r (plik .doc) 

 

PODATEK ROLNY

Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca od dnia 01.07.2019 r.

>>> plik .pdf <<<     >>>plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca do dnia 30.06.2019 r. (plik .doc) 

 

PODATEK LEŚNY

Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca od dnia 01.07.2019 r.

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca do dnia 30.06.2019 r. (plik .doc) 

 

 

II. Wzory informacji dotyczące osób fizycznych

 

Druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (plik. odt) 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - obowiązujący od dnia 01.07.2019 r.

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 3 dane pozstałych podatników

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

PODATEK GRUNTOWY

Druk informacji o gruntach - obowiązujący od dnia 01.07.2019 r.

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 3 dane pozstałych podatników

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

PODATEK LEŚNY

Druk informacji o lasach - obowiązujący od dnia 01.07.2019 r.

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

Załącznik nr 3 dane pozstałych podatników

>>> plik .pdf <<<     >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

 

III. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzytywanego do produkcji rolnej (plik .pdf) 

Załącznik nr 1 do wniosku (plik .pdf)

 

IV. Druk deklaracji na podatek od środków transportowych (plik .pdf)

 

V. Wniosek o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów (plik .pdf)

 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

>>> plik .pdf <<<      >>> plik .xls (wersja edytowalna) <<<

 

 VI. Wniosek o zwrot lub przeksięgowanie nadpłaty (plik .pdf)

 

 VII. Wniosek o wydanie duplikatu nakazu płatniczego (plik .doc)

 

 VIII. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stam zaległości (plik .doc)

 

 IX. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa (plik .doc)

 

 IX. Oświadczenie ogólne (plik .doc)

 

 X. Oświadczenie o użytkowaniu gruntów po zmarłym (plik .doc)

  

Wniosek  o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

oznaczenie rodzaju zezwolenia;

oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;

przedmiot działalności gospodarczej;

adres punktu sprzedaży;

adres punktu składowania napojów alkoholowych  (magazynu dystrybucyjnego).


 

Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Drogownictwa

 

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niesprzeczności zalesienia działki
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz programem natura 2000

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

 

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację reklamy w pasie drogowym.

      Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości  połączenia działki z drogą.data wytworzenia2015-03-23
data udostępnienia2015-03-23
sporządzone przez
opublikowane przezKamil Gorzała
ilość odwiedzin17144
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, tel.: 41 3871037, fax: 41 3871037, sekretariat@sobkow.pl, www.sobkow.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@